Meerlaagse veiligheid Marken


In 2013 zijn drie pilots gestart om te verkennen wat de mogelijkheden van het concept meerlaagse veiligheid in relatie tot overstromingsrisico’s zijn. Een van de pilots betreft het eiland Marken. Besloten is hiervoor een MIRT Onderzoek uit te voeren. INFRAM heeft mij ingehuurd om Rijkswaterstaat te ondersteunen bij de bepaling van de effecten (o.a. op het omliggende Natura2000-gebied en de EHS) van de alternatieve oplossingsrichtingen.