Schiphol Trade Park


STP

Schiphol Trade Park (STP) is een groot nieuw bedrijventerrein nabij onze nationale luchthaven. In de afgelopen jaren heb ik mogen adviseren over de ontwikkeling van het gebied. Aanvankelijk lag de nadruk op logistiek en multi-modaliteit, maar geleidelijk is de aandacht verschoven naar innovatief en duurzaamheid.

In 2007 was ik betrokken bij het project Werkstad A4, een integrale gebiedsvisie op met name de grondgebonden activiteiten in de omgeving van de luchthaven met o.a. een ongestoorde logistieke verbinding (OLV) tussen de plek waar de luchtvracht binnenkomt, de bedrijvenlocaties Schiphol Logistics Park (SLP) en STP, en het spoor. Het was een studie onder leiding van Riek Bakker, die in de haar bekende stijl zocht naar een balans tussen economie, transport en kwaliteit van de leefomgeving. Naast aandacht voor bedrijven was er ook aandacht voor de waterhuishouding van de polder en het groen in de regio.

In 2009 was de naam Werkstad A4 inmiddels veranderd in Amsterdam Connecting Trade (ACT). Op dat moment heb ik meegewerkt aan de duurzaamheidsvisie voor ACT.  Daarin is aandacht besteed aan de thema’s ruimte, energie en grondstoffen, en bereikbaarheid en mobiliteit. Voor elk van deze drie thema’s is een reeks van ideeën en maatregelen geformuleerd die bij de ontwikkeling van de diverse gebieden geïmplementeerd zouden moeten worden. Uit de duurzaamheidsvisie is de zogenaamde Guidance Duurzaamheid ACT met als titel De weg naar een duurzaam werklandschap voortgekomen.

In 2012/2013 is voor een van de locaties, de locatie ten westen van de A4, een MER opgesteld door derden. De Commissie voor de m.e.r. constateerde echter een aantal essentiele tekortkomingen in het MER. Van de gemeente Haarlemmermeer heb ik toen de opdracht gekregen een aanvulling voor het MER op te stellen. In de aanvulling is aandacht besteed aan nut en noodzaak van het bedrijventerrein, dat inmiddels de naam Schiphol Trade Park had gekregen. Nut en noodzaak is onderbouwd met informatie van Schiphol Area Development Company (SADC). In de aanvulling is ook gekeken naar geluidhindereffecten, effecten op de luchtkwaliteit en effecten van stikstofdepositie in Natura2000-gebieden. De deelstudies geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie zijn opgesteld door Witteveen+Bos. De resultaten daarvan heb ik verwerkt in de aanvulling. Begin 2014 heeft de Commissie voor de m.e.r. een positief advies uitgebracht over de aanvulling.

Van recenter datum zijn drie opdrachten voor m.e.r.-beoordelingen. De eerste betrof Schiphol Logistics Park (SLP), de tweede het zogenaamde Entreegebied van STP en de derde ging over de eerste kavel van The Valley. SLP is een (primair) luchthavengebonden bedrijventerrein ten oosten van de A4. Voor het Entreegebied van STP geldt de ambitie om een slag te maken in de transitie naar duurzame mobiliteit. Zo is in het Entreegebied een Multi-Fuel Tankstation voorzien met o.a. afleverpunten voor CNG. The Valley, centraal gelegen in het STP, moet het innovatieve centrum voor circulaire economie worden. De uitkomst van de m.e.r.-beoordeling was in alle drie de gevallen ‘negatief’: een m.e.r.-procedure bleek niet nodig te zijn. Uiteraard zijn wel de gebruikelijke onderzoeken uitgevoerd; onderzoeken waar ik in mijn m.e.r.-beoordelingen gebruik van heb gemaakt.