Stadshavens Rotterdam


De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. hebben gezamelijk het inititiatief genomen voor het zogenaamde Stadshavensproject. Dit project is gericht op de transformatie en herstructurering van de Waal- en Eemhaven, de Rijn- en Maashaven en het Merwehaven/Vierhavensgebied. Het doel is te komen tot een tot een hoogwaardig havengebied in combinatie met een aantrekkelijk stedelijk woon- en werkgebied. Duurzaamheid geldt daarbij als belangrijke randvoorwaarde.
Voor de plannen is een structuurvisie opgesteld. Deze structuurvisie was plan-m.e.r.-plichtig. Als onderaannemer van het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam heeft Willie Fikken het plan-MER voor Stadshavens Rotterdam opgesteld. Inmiddels heeft de Commissie voor de m.e.r. een positief advies over het plan-MER uitgebracht.