RRAAM


In 2009 heeft het kabinet gekozen voor een drievoudige ambitie op het gebied van verstedelijking, bereikbaarheid en natuur voor Almere e.o. De ambities hebben ondermeer betrekking op de bouw van 60.000 woningen, een westelijke ontwikkeling met een OV-lijn door het IJmeer en een toekomstbestendig ecologisch systeem in het Markermeer. De ambities worden in het kader van het Rijksregioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) uitgewerkt in een rijksstructuurvisie, waarvoor ondermeer een plan-MER en een MKBA worden opgesteld. Ik ben gevraagd om gaandeweg het totstandkomingsproces van het plan-MER een kwaliteitstoets uit te voeren.