Natuuronderzoek Ontsluiting Vliegveld Twente


In het kader van de verdere ontwikkeling van Vliegveld Twente zijn plannen in voorbereiding voor de verbetering van de aansluiting van de provinciale weg N737 op de A1. Regio Twente heeft Ecorys opdracht gegeven tot het uitvoeren van een MKBA voor deze infrastructurele ingreep. Een belangrijke bouwsteen voor deze MKBA was het natuuronderzoek. In het natuuronderzoek heb ik drie alternatieven onderzocht op de mogelijke effecten op het Natura2000-gebied Lonnekermeer en de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS).