Golfbaan Voorne


Voor een deel van het eiland Voorne wordt gewerkt aan een uitwerking van het Ruimtelijk Plan voor de Regio Rotterdam (RR2020). In deze streekplanuitwerking zijn twee m.e.r.-(beoordelings-)plichtige golfbanen voorzien. Dit is de aanleiding om een strategische milieubeoordeling (toen nog SMB, nu plan-MER) uit te voeren. Adviesbureau Willie Fikken heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het SMB-rapport opgesteld.

> Download SMB-rapport in pdf