Bedrijventerrein De Liede – Haarlemmermeer


In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heb ik een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Liede. De typische hinderaspecten, zoals geluid, lucht en externe veiligheid zijn beoordeeld aan de hand van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering. Daarnaast is in de notitie aandacht besteed aan een aantal gevoelige gebieden, zoals de Stelling van Amsterdam, de Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem, de provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS) en weidevogelleefgebieden.