Author Archives:

wfikken

De weg naar een strategische investeringsstrategie

Verschenen in:

ROmagazine, juli 2016.

Beschrijving:

Duurzaamheid kost geld. Dat wordt vaak gedacht. Door te zorgen dat de juiste partijen op het juiste moment aan tafel zitten, door rekening te houden met toekomstige baten en door de inzet van slimme financieringsconstructies, bv. revolverende fondsen, zijn belangrijke stappen in de goede richting te zetten. Verslag van een onderzoek aan de TU-Delft naar de financiering van duurzaamheid in gebiedsontwikkeling.

Klik hier voor het artikel.

De Omgevingswet een stap verder

Verschenen in:
Toets,  september 2013.

Beschrijving:
Na het artikel in TOETS van juni 2012 over de zogenaamde Kabinetsnotitie nu  een artikel over de toetsversie van van 28 februari 2013 van de nieuwe wet. In dit artikel wordt in eerste instantie kort ingegaan op de belangrijkste algemene ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Vervolgens wordt ingezoomd op het hoofdstuk Milieueffectrapportage: welke veranderingen zijn daarin waar te nemen en welke gevolgen heeft dat? En wat kan of gaat er veranderen voor de milieueffectrapportage? Het artikel is geschreven i.s.m. Willem-Jan Langenbach.

Klik hier voor het artikel.

Les geleerd, met participatie als sleutel

Verschenen in:
ROmagazine, november 2012.

Beschrijving:
Artikel over gebiedsontwikkeling, milieueffectrapportage en de rol van participatie daarbinnen. De casus betreft Delft Zuidoost. Voor dit gebied bestaan plannen voor de ontwikkeling van de Delftse Innovatiecampus, met de TU en andere kennisinstellingen en met ruimte voor de woningen voor studenten en kenniswerkers. Ook zijn aanpassingen in de verkeersinfrastuctuur voorzien. In 2009 werden de plannen geblokkeerd door een uitspraak van de Raad van State. De planvorming werd opnieuw ter hand genomen, o.a. door de proceskant van milieueffectrapportage te benutten voor een intensief participatietraject met diverse belanghebbenden. Het resultaat is een voorkeursalternatief waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt, met o.a. extra aandacht voor groen en water. Het artikel doet verslag van het proces en is geschreven i.s.m. Maartje Scholten van de gemeente Delft.

Klik hier voor het complete artikel.

De Omgevingswet komt eraan

Verschenen in:
Toets, juni 2012.

Beschrijving:
Op 9 maart 2012 stuurde minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) een uitgebreide brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Onderwerp was de in het regeerakkoord aangekondigde stelselwijziging van het omgevingsrecht. De Kabinetsnotitie, zoals de brief ook wel wordt genoemd, gaat in op de bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De wijzigingen moeten volgens de huidige planning in 2014 leiden tot de inwerkingtreding van de zogenoemde Omgevingswet. Wat zijn de hoofdlijnen, het doel en de ontwerpprincipes van de nieuwe Omgevingswet? Welke rechtsfiguren worden voorzien? En wat kan of gaat er veranderen voor de milieueffectrapportage? Het artikel is geschreven i.s.m. Willem-Jan Langenbach van De Vries Juristen te Woerden.

Klik hier voor het hele artikel.

SMB in de praktijk

Verschenen in:
Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht, Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam, 2006.

Beschrijving:
In dit artikel, dat een bewerking is van een lezing op een studiedag van het Centrum voor Milieurecht (13 december 2005), wordt in eerste instantie ingegaan op het SMB voor het Ruimtelijk Plan voor de Regio Rotterdam (RR2020). Het zoekproces (wat is nou eigenlijk een SMB?) en de uitkomsten daarvan komen uitgebreid aan bod. Vervolgens worden ervaringen elders in Nederland en de meer recente Rotterdamse praktijk behandeld.

Het artikel is verschenen in een uitgave van Europa Law Publishing met ISBN-nummer 90-76871-65-5.

Ruimtelijk plan regio Rotterdam 2020, Strategische milieubeoordeling zonder toeters en bellen

Verschenen in:
KenMERken, Februari 2005.

Beschrijving:
Verslag van het proces en het resultaat van een van de eerste SMB’s in Nederland. Ingegaan wordt op het beoordelingskader, de totstandkoming van het milieurapport en de milieugevolgen van het ruimtelijk plan voor de regio Rotterdam voor het jaar 2020.

Klik hier voor het hele artikel.

Het leven na de m.e.r., Nesselande en Noordrand 2 en 3.

Verschenen in:
KenMERken, Oktober 2000.

Beschrijving:
Interview met Willie Fikken en Leo van der Wal, toenmalige projectleiders van de MER-en voor de Rotterdamse Vinex-locaties Nesselande en Noordrand 2 en 3: wat waren de voorspellingen toen, hoe ging het verder en waar staan we nu?

Milieu-effectrapportage en ruimtelijke ordening

Verschenen in:
KenMerken, Oktober 1999.

Beschrijving:
Verslag van het proces en het resultaat van een van de eerste SMB’s in Nederland. Ingegaan wordt op het beoordelingskader, de totstandkoming van het milieurapport en de milieugevolgen van het ruimtelijk plan voor de regio Rotterdam voor het jaar 2020.

Milieu-effecten van warmtepompen

Verschenen in:
KenMerken, Februari 1999.

Beschrijving:
Aan de hand van de Rotterdamse Vinex-locatie Nesselande is nagegaan welke milieueffecten verwacht mogen worden van de grootschalige toepassing van warmtepompen. Daarbij is met name gekeken naar de kans op verontreiniging van grond en grondwater.

Milieu-effectrapportage als ontwerp-instrument

Verschenen in:
KenMERken, Juni 1997.

Beschrijving:
Het artikel doet verslag van de wijze waarop het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam milieueffectrapportage inzet als hulpmiddel om te komen tot betere ruimtelijke plannen. De Kadernota m.e.r. voor de Vinex-locaties van 1995 heeft daarbij een belangrijke sturende rol gehad.

Neem contact op voor het complete artikel.

Page 1 of 212